Articles - Archives

Volume: 6   Issue: 1

NOVEMBER 2021

The Mechanism of Mesenchymal Stem Cells for Treatment of Renal Interstitial Fibrosis: A Mini-Review
Yu Zhao, Lianlin Zeng, Chuan Guo, Zhengli Zhou, Guangbi Fan, Wei Zhang, Peiyue Zhang, Huajun, Tang, Guogang Sun, Chaoxian Yang*, Kun Zhao**, Bo Chen***
AbstractFull TextPDF
Bioengineering of Bone Marrow Endothelial Cells, the Prospect of Bone Microenvironment as Therapeutic Measures
Jianlin Qiao, Blood Diseases Institute, Affiliated Hospital of Xuzhou Medical University, 99 Huaihai Road, Xuzhou, China
AbstractFull TextPDF