Articles - Press

Mucin Expression Patterns of Human Colorectal Adenocarcinoma
Hiroshi Aisawa, Tadashi Yoshizawa, Shintaro Goto1, Hiroki Chiba, Satoko Morohashi, Kenichi Hakamada, Hirotake Sakuraba, Shinsaku Fukuda and Hiroshi Kijima*
AbstractFull TextPDF